суббота, 25 марта 2017 г.

Հերթապահ, աշխատող սովորողներ

Հերթապահ, աշխատող սովորողների բարեկարգման աշխատանքները կրթահամալիրի դպրոցներում

27.03.2017

Դիանա Տատինցյան
Անահիտ Սողոմոնյան
Արփի Սահակյան
Նարեկ Կարապետյան
Ռոբերտ Սիմոնյան
Միքայել Առաքելյան